Mediate Collection คือ ?

กระเบื้อง Mediate ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานของหิน Sand Stone ที่มีความสวยงาม แต่ก็มีความอุ้มน้ำสูงที่ก่อให้เกิดรอยด่างเมื่อโดนน้ำ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งานทั้งภายนอกหรือภายในในบริเวณที่ต้องเปียกน้ำ ซึ่งกระเบื้อง Mediate ได้จำลองลักษณะสีและพื้นผิวของหิน Sand Stone ออกมาได้อย่างเหมือนจริง ในขณะที่ก้าวข้ามข้อจำกัดในเรื่องของการไม่เกิดรอยด่างเมื่อเปียกน้ำ ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกๆบริเวณ