คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานโดยมีหลักปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของบริษัทฯ รวมทั้งยึดถือ ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ที่ช่วยผลักดันให้บริษัทมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน