สำหรับปูพื้น

กาเล็คซี่ เด็คโค่ ติดตั้งแบบกาว ดาร์ค โอ็ค

Product code : MSW1003
size 15.2 x 91.4 cm.
working 15.2 x 91.5 cm
thickness 3 mm.
surface -